GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het instellen van voorrang voor het kruisend verkeer op de parallelle hoogwaardige fietsverbinding Weert - Nederweert, daar waar de Staterweg, de Pannenweg en de Pannenweg aansluiten op de Rijksweg-Zuid te Nederweert

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Nederweert

Geplaatst op Lokaalnieuwsnederweert.nl op: 14-02-2024

  1. Bekendmakingen nederweert
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het instellen van voorrang voor het kruisend verkeer op de parallelle hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert, daar waar de Staterweg, de Pannenweg en de Pannenweg aansluiten op de Rijksweg-Zuid te Nederweert

Verkeer | Organisatie en beleid Rijksweg Zuid Nederweert Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Nederweert

b e s l u i t e n :1.Voorrang in te stellen voor het kruisend verkeer op de parallelle hoogwaardige fietsverbinding Weert - Nederweert (HFV W-N), daar waar de Staterweg, de Pannenweg (t.h.v. Molenberg) en de Pannenweg (t.h.v. Rijksweg Zuid 17) aansluiten op de Rijksweg-Zuid. Een en ander zoals weergegeven op de kaartjes in de bijlage.Onderstaand leest u de nadere motivering hiervoor:Overwegende dat,de aanleg van de hoogwaardige fietsverbinding Weert-Nederweert (HFV W-N) op dit moment wordt voorbereid ter plaatse van het huidig fietspad parallel aan de Rijksweg Zuid;met de toekomstige HFV W-N een snelle (comfortabele), veilige, gezonde en prettige route voor fietsers wordt beoogd, onder andere voor een betere aansluiting op het openbaar vervoer;de route onderdeel uitmaakt van de toekomstige HFV Weert-Venlo;met de HFV W-N het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd;de HFV W-N, wordt aangesloten op de toekomstige fietstunnel onder de N275 en daarmee op de noordelijk gelegen fietsinfra. Tevens wordt aangesloten op het tracé op grondgebied van de gemeente Weert;fietsers op een HFV voorrang verwachten op alle kruisingen;de fietsers op het gehele tracé tussen Weert – Nederweert straks voorrang zullen hebben op het overige (aansluitend/kruisend) verkeer;de HFV W-N ook een belangrijke school-thuisroute zal zijn, waarvan grote groepen leerlingen gebruik zullen gaan maken;een eventuele voorrangsregeling voor het gemotoriseerd verkeer naar verwachting massaal wordt genegeerd door het fietsverkeer, hetgeen kan leiden tot verkeersonveilige situaties;betreffende aansluitingen van wegen op de HFV W-N o.a. voldoen aan de landelijke ontwerprichtlijnen van de CROW en de voorwaarden om fietsers in de voorrang te zetten, opgenomen in de Fietsberaadnotitie (versie 14 juni 2020) ‘Fietsoversteken in de voorrang’;volgens de landelijke uitgangspunten ter plaatse van kruisingen de snelheid van het verkeer laag dient te zijn, zodat de gevolgen van een eventueel onderling conflict tussen uitwisselend verkeer beperkt blijven;daarom wordt voorgesteld een snelheidsremmende voorziening aan te leggen, ter plaatse van de wegaansluitingen;belanghebbenden bij de voorbereiding van het project zijn betrokken, waarbij specifieke twijfels kenbaar zijn gemaakt m.b.t. de verkeersveiligheid ter plaatse waar de Pannenweg (t.h.v. Rijksweg Zuid 17) aansluit op de Rijksweg-Zuid. Dit in relatie tot de aanwezigheid van zwaar vrachtverkeer;dat uw college daarom tijdens de vergadering van B&W op 14 februari 2023 al het voornemen kenbaar heeft gemaakt (BW-23-04280) om de fietsers in de voorrang te plaatsen bij de oversteek van de Rijksweg Zuid, ter hoogte van de aansluiting van Pannenweg (Rijksweg Zuid 17) en deze kruising tevens te voorzien van een snelheidsremmende voorziening voor het gemotoriseerd verkeer;dat de belanghebbende (met deze specifieke twijfels) van het voornoemde collegebesluit (en overwegingen) schriftelijk in kennis is gesteld en positief is over het voorstel om de snelheid van fietsers ter plaatse van de aansluiting van de Pannenweg op de Rijksweg zuid extra te reduceren, door hen zoveel mogelijk haaks over te laten steken, omdat hiermee enigszins tegemoet wordt gekomen aan zijn eerder geuite bedenkingen;een georganiseerde inloop-avond op 22 juni 2023, door ruim 40 belanghebbenden/geïnteresseerden is bezocht en VVN-afdeling Nederweert toen kon instemmen met het voorgestelde voorrang voor de fietsers op de HFV W-N;tijdens een apart overleg de Fietsersbond extra aandacht heeft gevraagd voor eventuele attentieverhogende maatregelen (markering, borden, spiegel, etc.), maar verder kon instemmen met het (huidig) voorstel;ook de provincie Limburg heeft geadviseerd om ter plaatse van alle aansluitingen de fietsers op de HFV W-N voorrang te geven op het gemotoriseerd verkeer;een aangrenzende bedrijf mogelijk op termijn haar activiteiten aan de Rijksweg Zuid uitbreidt, waardoor het aantal vrachtwagenbewegingen met bijna 100/etmaal (worst case) zal toenemen;voor de weg een bovengrens van ca. 750 vrachtauto’s/etmaal wordt aangegeven, zodat er geen problemen verwacht worden;de gemeente Nederweert verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de HFV W-N (deel binnen de gemeente Nederweert);voor het instellen van voorrang voor fietsers op de HFV W-N een verkeersbesluit nodig is en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd;de plannen 6 weken ter inzage liggen en dat iedereen zijn bemerkingen hiertegen kenbaar kan maken;de Politie Limburg-Noord, basiseenheid Weert-Nederweert om advies wordt gevraagd over de hieronder genoemde verkeersmaatregel;gelet op artikel 2, lid 1a en 1b, artikel 14 en 15 van de Wegenverkeerswet 1994; gelet op artikel 9, 12, 13, 18, 19 en 24, 26 en 27 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 62, 65 lid 1 en 66 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Unknown

 Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Lokaalnieuwsnederweert.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Nederweert. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Nederweert

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.